خط خطی های دوست داشتنی: مروری کوتاه بر چگونگی ساخت ویدیوها

شروع نطفه اولین ویدیو من در یکی از روزهای آفتابی اردیبهشت 1397 بسته شد. البته چندان بی مقدمه هم نبود. اول اینکه چند سالی بود Agile را بطور جدی دنبال می کردم و از دو سه سال قبلش چند تا نیمچه مقاله هم نوشته بودم. آن روزها بطور خاص با موضوع Unit Test وچرایی وجود […]